Uitkering stopgezet

Heeft de gemeente (Sociale Dienst) een beslissing genomen dat uw uitkering stopgezet is? U kunt in dat geval in bezwaar bij de gemeente tegen deze uitkering die stopgezet is. Een uitkering mag niet zonder reden stopgezet worden. Er moet altijd een reden achter zitten. Er zijn verschillende redenen waarom uw uitkering stopgezet kan worden. Een uitkering kan bijvoorbeeld stopgezet bij vermeende inkomsten en/of vermogen of bij schending of niet nakoming van de verplichtingen (denk aan inlichtingenplicht, arbeids- en re-integratieplicht). De bijstandsuitkering kan tijdelijk of definitief stopgezet worden.

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente tegen de stopzetting van uw uitkering. De termijn om bezwaar te maken is meestal 6 weken. Dient u te laat uw bezwaarschrift in, dan bent u niet-ontvankelijk. Dat wil zeggen dat u het besluit niet meer kunt aanvechten.

Sociale Dienst

De gemeente of de sociale dienst kan een onderzoek instellen naar uw woon- en leefsituatie. Zij zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, maar zij kan ook uw buren vragen stellen. De gemeente of sociale dienst kan ook waarnemingen verrichten bij uw huis om te kijken of u daadwerkelijk op uw adres woont. Zij kan daarnaast een huisbezoek afleggen, waar zij zal kijken naar uw persoonlijke bezittingen, de indeling van uw woning en andere zaken. De gemeente of de sociale dienst is echter niet altijd bevoegd tot het afleggen van een huisbezoek.

Komt u door het besluit van de gemeente in financiële nood, dan kan een spoedprocedure oplossing bieden. Dan kan een voorlopige voorziening worden opgestart bij de rechtbank. De rechtbank neemt bij een spoedeisend belang een voorlopige beslissing. Dit kan betekenen dat u tijdens de bezwaarprocedure wel recht hebt op bijstand in de vorm van een voorschot. Maar wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan moet u het voorschot weer terugbetalen aan de gemeente.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van de gemeente? Als uw uitkering stopgezet is, staat ook een beroep open bij de rechtbank. De wijze van het indienen van het beroepschrift is beschreven in de beslissing op bezwaar.

Bezwaar maken